Schlager

Alle carnavalsschlagers van de Hoej.

Alle schlagers zijn geschreven door mensen van het Hoej-Hoej-Comité of Hoejkoeër ’t Geet, behalve ‘Sjinveld klein aber fein’. Dit is geschreven door Norbert Gaspar.
Alle liedjes zijn de afgelopen jaren op CD opgenomen. Dit is sinds 1996 een initiatief van carnavalsvereniging C.V. Sjilvend Alaaf. Hierop zijn ook tal van andere Schinveldse carnavals(zang)groepen te beluisteren

 

Oude liedjes van de HOEJ

En went de Geet neet geet (1960)

En went de Geet neet geet dan geet ze neet dan geet ze neet dan geet ze neet,
mer went die Geet waal geet dan geet die Geet dan geet die ganse Geet, Hoej Hoej

Teks, millediej en gezonge doeër : Hoej-Hoej-Comité

 

Sjinveld, Sjinveld, klein aber fein (1962)

Sjinveld Sjinveld, klein aber fein
Du gefälst mir wie du bist, auch ohne Wein
Es wachsen keine Reben hier und darum trinken wir Sjnaps und Bier
Und unsere sjtimmung ist famos, bei uns ist immer was los

Teks*, millediej*  en gezonge doeër : Norbert Gaspar* / Hoej-Hoej-Comité

Hoej-medley (audio file)

 

Carnavalsseizoen 2003

Wiej is ’t mit diej Geet? (winnende schlager Sjilves Leedjes Konkoeer)

Refrein:
De Geet de Geet wiej is ’t mit die Geet
Is hae al gevonge, vieër wete ’t nog neet
De Geet de Geet wiej is ’t mit die Geet
Wuuert ze nog gevonge dat wete vieër ooch neet

Couplet:
Op vasteloavesdaesdig i Sjilvend op de Platz
Da geet die Geet de loech in, sjteet in de Hazebats
De kinjer loate b’lunkes op ’t Geetje vluug ze noa
De Hoej die sjteet te kieeke en zingt dan mit de Boa

Refrein:

Couplet:
Noa aafloop in de kelder da gieëf ’t sjpek en ei
V’r drinke os ee pilske dat sjmakt os allenej
Mer toch zint v’r nuujsjieërig wae de Geet gevonge haet
En zuut hae dan dat udder wat minste wat hae zaet

Refrein:

Teks, millediej en gezonge doeër : Hoejkoeër ’t Geet

 

Carnavalsseizoen 2004

Sjpek en ei

Refrein:
Sjpek en ei, sjpek en ei
Sjpek en ei dat sjmakt os good
Sjpek en ei, sjpek en ei
Joa dat zit os in ‘t blood

Couplet:
Gont vieër zoeë noew en dan op sjtap
Da sjtont v’r ooch geer aan de tap
Vieër zurge vuur inne gowwe boam
En komme dan weer good op oam
Ee good resep kumt van de mam
How ieësj get eier in de pan

Refrein:

Couplet:
Oees hoonder lègke dat ’t vrekt
’t Verke lieëvert os het sjpek
De mam diej lekker zjwartbroeëd bikt
En doa dat sjpek en ei op lègkt
Da zint vieër woeë v’r motte zin
Ee penke sjpek dat geet waal drin

Refrein:

Teks, millediej en gezonge doeër : Hoejkoeër ’t Geet

HOEJ PLUP MARSJ

Plup    plup    plup    plup   plupperdeplup plup plup plup plup plup
Plup    plup    plup    plup   plupperdeplup plup plup
Plup    plup    plup    plup   plupperdeplup plup plup plup plup plup
Boem boem  boem  boem
Plup    plup    plup    plup   plupperdeplup plup plup
Boem boem  boem  boem
Plupperdeplupperdeplup plup plup
Plupperdeplupperdeplup plup plup
Plup    plup    plup    plup   plupperdeplup plup plup
Boem boem  boem  boem Zjieng / Boem
Plup    plup    plup    plup  plupperdeplup plup plup plup plup plup
Boem boem boem
Trrr     rrrr      rrom
Plup    plup   plup    plup  plupperdeplup plup plup
Boem boem boem
Trrr     rrrr      rrom
Plup    plup    plup    plup  plupperdeplup plup plup plup plup plup
Boem boem boem
Trrr     rrrr      rrom
Zjieng zjieng zjieng
Plup    plup    plup   plup  plupperdeplup plup plup
Boem boem boem
Trrr     rrrr      rrom
Zjieng zjieng zjieng

Pepeuhpepeuh peuh peuh pepeuh peuh peuh pepeuh peuh peuh pepeuh peuh peuh
Pepeuhpepeuh peuh peuh pepeuh peuh peuh pepeuh pepeuh peuh peuh Hoej Hoej

Trrr  rrom  pompom  trrr rrom  pompom  trrr  rrom  trrr  rrom  trrr  rrom  pompom
Boem                     boem                       boem        boem       boem
Zjieng                    zjieng                       zjieng        zjieng      zjieng
Trrr  rrom  pompom  trrr rrom  pompom  trrr  rrom    pompom   pompom
Boem                     boem                       boem   boem        boem
Zjieng                    zjieng                       zjieng   zjieng        zjieng
Plup    plup    plup  plup                        plupperdeplup plup plup plup plup plup
Boem boem boem
Trrr     rrrr      rrom
Zjieng zjieng zjieng

Plup    plup    plup  plup   plupperdeplup plup plup
Boem boem boem
Trrr     rrrr      rrom
Zjieng zjieng zjieng
Plupperdeplupperdeplup plup plup
Plupperdeplupperdeplup plup plup
Plup    plup    plup  plup   plupperdeplup plup plup plup plup plup
Boem boem boem
Trrr     rrrr      rrom
Zjieng zjieng zjieng
Hoej Hoej

Teks, millediej en gezonge doeër : Hoejkoeër ’t Geet

Hoejkoeër 't Geet tijdens de uitvoering van de Plupmarsj

 

Carnavalsseizoen 2005

Miene buurman dae is gek

Refrein:
Joa miene buurman dae is gek
Hae haet ’t ummer aan de sjtek
Mit tante Berb en mit nonk Harie
’t Is aldaag inne hoop bombarie
Mer me zaet in ’t Sjilvends landj
Om het anger hoees inne muzikant
D’r  tussje in wont inne gek
Dae haet geen trom en ginne sjtek

Couplet:
Biej mich naeve in de sjtroat doa wont mich inne man
Dae wit neet wat moeziek is, doa kènt hae gaar nieks van
Es hae ee leedje zingt, da kumt hae gaar neet oeet de wuurd
Zoeë valsj en ongeree joa dat hubt gieër nog noeëjt gehuurd

Refrein:

Couplet:
De letste tieed kump hae waal ins biej os heem op ’t good
De treuët, de fleut, de dieke trom, diej sjtont doa in de hook
Es vieër da sjpieële gont, da witte neet wat hae mot doeën
Geveul va moat en toeën de mood dae zakt ‘m in de sjoon

Refrein:

Teks, millediej en gezonge doeër : Hoejkoeër ’t Geet

 

Carnavalsseizoen 2006

De nieë-mesjieen

Refrein:
Mam pak de nieë-mesjieen en nieë mich ee pak
Mam pak de nieë-mesjieen en nieë mich ee pak
‘t Is bauw vasteloavend en wat doeën ich mich aa
Kloon, cowboy, teletubbie of inne indiaan

Couplet:
Mieene leeve pap ruum èns op in diej garaasj
Wen ich mien kloonspak zeuk dan is ’t een ravaasj
En wen ich boave op de zulder noa goan kieeke
Ving ich và louter krempel nieks mieë zal dan blieeke

Dan roop ich… Ma’am! Ja!

Refrein:

Couplet:
Kartonne doeëze vol mit ouwe kroam
Diej zeuk ich oeët pès onger op d’r boam
Vleege diej motte ooch nog oeet diej kis
Dan weet ich al dat ’t alweer zoeëwied is

Dan roop ich… Ma’am! Ja!

Refrein:

Couplet:
Ee nuujt kostuum dat ving ich neet zoeë gauw
Ich hauw gehoapt dat de Dummer ’t nog hauw
En konkluderend mot ich zègke dan
’t sjonste pak dat mak mich toch de mam

Dan roop ich… Ma’am! Ja!
 

Teks, millediej en gezonge doeër : Hoejkoeër ’t Geet

Hoejkoeër 't Geet


D’r Bolhood

Intro:
Hiej sjtoan vieër dan, ‘t Geetekoeër. Vieër hubbe noee vriej baan.
De Geet, diej sjteet noch in d’r sjtal. Vieër goan d’r taege aan

Couplet:
‘t Geet op vasteloavend aa, mich rammelt waer de vot.
De optoch trikt dan doeër de sjtroat, ich mot, ich mot, ich mot.
Ich weet neet wat ich aa mot doeën, ‘t is een groeëte las.
Dus zeuk ich in de zölderkas en ving get wat mich past

Mer dat is toch geen probleem…..

Refrein:
Want vieër hubbe
Inne bolhood, bolhood.
Geen gezever mit een patsj.
Inne bolhood, bolhood, bolhood.
Een pruuk, dat vènge vieër mer kwatsj.
Dae drage vieër veul mit plezeer.
Doa goan vieër uueveral mit heer.

Couplet:
En zieën os noew èns loope, de mansluuj van de Hoej.
D’r vilt waer get te vieere, ‘t wuurt inne dolle boel.
Joa kieek èns wat vieer drage, wat hub’ v’r op de kop.
Zoeë loope vieer al joare, mit inne bolhood op.

Dus hubbe vieër geen probleem…..

Refrein:

Couplet:
Ze sjtreupe de cafees weer aaf en drinke sjnaps en beer.
Ze zinge en ze sjpringe en hubbe veul plezeer
En waggelend op heem aa goan en vuur de vuurduur sjtoan.
Dan merke ze, oh wat een pech, d’r bolhood dae is weg.

Dus noew hubbe vieër ee probleem…..

Refrein:
Want vieër hauwe
Inne bolhood, bolhood.
Geen gezever mit een patsj.
Inne bolhood, bolhood, bolhood.
Een pruuk, dat vonge vieër mer kwatsj.
Dae droge vieër mit veul plezeer.
Doa gong’ v’r uueveral mit heer
 

Teks, millediej en gezonge doeër : Hoejkoeër ’t Geet

 

Carnavalsseizoen 2007

Sjang en Irma (winnende schlager Sjilves Leedjes Konkoeer)

Refrein:
En… dan…. sjprong Irma op de sjtang
Van ozze meester Sjang
Ziene nuuje waterfiets
Dae geklaut woar biej de Tits
Same vare oeerelank
Soms pès aan de voeëgelsjtang
Doeer de Baeksjtroat op en neer
op zieene rugk ee jaagsgeweer
Couplet:
Jieëder kindj dat koosj dich zègke, wae woar meester Sjang
Dae good koosj vertèlle, nee dan woar gene bang
Joa in raekene en sjrieeve, doa woar hae gene baas
Waal wol hae ze lieëre, wiej te sjeete inne haas.

Mit de kloek op waeg noa heem
Leep Irma in de sjeem….

Refrein:
Couplet:
Irma wol èns gaer goan vleege, Sjang brach heur noa Baek
Dat woar get bezonjesj, zoeë midde in de waek
Hoeëg boave in de loech reep ziej: “Dae Sjang is neet good wiees”
“D’r Sjang dae haet mich aagezieë vuur een wil patriees”.

Wiej ‘t Irma onge koam
En heure Sjang zooch sjtoan….

Refrein:

Couplet:
Sjang van de Sjoester en Irma zint neet mieë
boave in de hieëmel zint ze alletwieë
saame mit de ingelkes maake ze plezeer
en dan sjnapt Sjang zich ziene fiets, en joa doa gont ze weer.

Refrein:
Mer… dan…. sjpringt Irma op de sjtang
Van ozze meester Sjang
Zieene nuuje waterfiets
Dae geklaut woar biej de Tits
Same vare oeerelank
dan mit ingele-gezank
Doeër de hieëmel op en neer
op ziene rugk ee jaagsgeweer
 

Teks, millediej en gezonge doeër : Hoejkoeër ’t Geet

Winnaar Leedjeskonkoeer seizoen 2006-2007

 

 Carnavalsseizoen 2008

Doeësj!

Doeësj, doeësj, doeësj. Ich krieeg doeësj!

Refrein:
Ich krieeg doeësj van ’t wachte, mer de optoch trèkt nog neet.
Kènt ieëmes mich vertèlle, wiej nieë dat dae noeë geet.
Ich krieeg doeësj van ’t wachte, ich sjtoan hiej in de Gaat.
Nog effe wachte, bin ich alweer te laat.
Nog effe wachte, bin ich alweer te laat.

Couplet:
Mit Vasteloavend sjtoan ich op, hub ich inne dieke kop.
Drink ich mich ee glaeske beer, dènk ich: noee geet ’t weer.
Gesjmink trèk ich dan d’r op oeet, haut ’t neet mieë in de boeet.
Sjtont vieër same op ’n riej, woeë de optoch kumt vuuerbieej.
Mer sjtraks bin ich weer te laat, weer ich huuj neet mieë zaat.

Couplet:
De prinsewaage kumt d’r aan, want dae mot achter-aa.
Sjteet dan inne ganse tieed, mer de Prins dae is kwieet.
De road dae wit neet wat te doeën, lupt ’t vuur oeet de sjoeën.
Zit hae gezellig aan ’t buffet, krieege heum neet mieë mit.
Mer sjtraks bin ich weer te laat, weer ich huuj neet mieë zaat.

Teks, millediej en gezonge doeër : Hoejkoeër ’t Geet

 

Carnavalsseizoen 2009

Sjoenkele (winnende schlager Sjilves Leedjes Konkoeer)

Couplet:
Es ich de kaffee oeet kom,
Blieef ich effe sjtoa.
Kieek ich noa de hieëmel
En zieën de volle moan.
Dènk ich aan ’t geetje,
Doa boave gans alleen.
Goan ich weer noa bènne,
Want ich wil nog neet noa heem.

Refrein:
Dan goan ich sjoenkele
Dan goan ich sjoenkele
Wat inne sjpas
Haut mich èns vas
Sjoenkel mit ee
Dan goan ich sjoenkele
Dan goan ich sjoenkele
Sjoenkel mit dich
Sjoenkel mit mich
Sjoenkel mit ee.

Couplet:
Gelukkig bin ich neet alleen,
De kroam lupt langzaam vol.
De kastelein hilt ’t neet biej,
De luuj sjloan gans op hol.
De teek die rammelt van plezeer,
Huur doa, alweer ee vaat!
Mer ich dènk aan mieen geetje,
Wuurt ’t noee toch weer te laat!?

Refrein:

Teks, millediej en gezonge doeër : Hoejkoeër ’t Geet

 

Carnavalsseizoen 2010

Geete-Tango

Refrein:
Kom, dans mit mich de GeeteTango,
Kom, dans mit mich pès in de nach.
Want mit de zjwoeng van dizze Tango
Haet de Geet gelök noa anger lenj gebrach.

Couplet:
Samba, de foxtrot of soms inne wals,
Danse dat gieëf veul plezeer
Mer woeë de Geet ooch waal èns is gelandj
Danst’me de Tango hieël geer

Bels, Duutsj, Italië, temperament
Franse of Pole in de tent
Kwetsjbuul, vioeële en glanzende sjoon
Ooch de Geet is mit de Tango bekènd

Refrein:

Couplet:
Chêvre, die Ziege, de Geet of the Goat,
Tale, die kènt de Geet good
Ballonne die vlege noa west en noa oost
De sjpanning is ummer gans groeët

Mer kumpt dan dae breef mit de naam en adres
Dan is oees leef Sjilvend weer stolz
En danst mit de Hoej dizze Tango vol zjwoeng
Vèng ’t Geetje en de cirkel is rondj

Refrein:

Teks, millediej en gezonge doeër : Hoejkoeër ’t Geet

 

Carnavalsseizoen 2011

Een wolk van ballonne

Refrein:
‘n Wolk van ballonne, roeëd, gael en greun.
Mit vasteloavend is dat toch gans geweun.
’n Wolk van ballonne, doa loop ich achter-aa.
‘n Wolk van ballonne, kom mit en sjleet mer aa.
Lalalalala hej, hej. Lalalalala hej, hej.

Couplet 1:
Gaef mich mer ee ballunke, ee ballunke in de handj.
Want roeëd, gael en greun, dat kluurt os Limburgs landj.
Dan zieën vieër ze vleege in de blauwe loech.
Van al diej ballunkes krieeg  ich noeëjt genog.

Refrein:

Couplet 2:
Joa dan kump ooch de sjminkdoeës, de sjminkdoeës oeet de kas.
Wen ich dich kan sjminke hub ich de grotste sjpas.
’t Is mich egaal waste maks op mieen gezich.
Noee lieek ich waal op dich mer doee lieks garoeets neet op mich.

Refrein:

Brug:
Wat is noee de moraal van dit leed?
‘tis Weer vasteloavend, doeën mit en geneet!

Refrein:
‘n Wolk van ballonne, roeëd, gael en greun.
Mit vasteloavend is dat toch gans geweun.
’n Wolk van ballonne, doa loop ich achter-aa.
‘n Wolk van ballonne, kom mit en sjleet mer aa.
Lalalalala hej, hej. Lalalalala hej, hej.

‘n Wolk van ballonne, kom mit en sjleet mer aa.

Teks & Moeziek: Hoejkoeër ‘t Geet

 

Carnavalsseioen 2013

Ich wil geneete !!!

Refrein:
Ich wil geneete, geneete, geneete
Van ’t laeve van de leefde zoeë wiej al die anger Geete
Ich veuel mich gelukkig en ich veuel mich toch zoeë bliej
’t Laeve doeërt mer aeve en dus blieef ich lekker hiej

Couplet 1:
In ‘t Uuësterieekse landj, zat ich mieen zurg aan de kantj,
Ich vong eene sjoeëne Geeteboek en zoog veuël kuj doa mit een klok.
Ich woeërt verleefd pès uuëver allebej mieen oeëre,
En zoog die Geete doa vol aafguns noa mich loeëre.
Dae Geeteboek zag: “Bleib bei mir, du bringst mir Glück, ach bleib doch hier
Och leeve sjat, os leefde mot vuuer ummer doeëre”.

Refrein

Couplet 2:
Bella Italija, hiej kom ich mit ballonne aan mieen lieef,
Hub wieed gevloage, neet geloage, veuel mich hiej en doa get sjtieef.
Dat Italjaanse temprament, ich bin verloare,
Joa al die sjarmes, dat gezang kènt mich bekoare.
“O mia bella, mia cara, ti amo, non mi lasciare,
Leeve sjat, ich blieef biej dich, mio amore”.

Refrein

Brug:
En krieeg ich dan èns heimwee noa de Hoej ‘ent Limburgs landj,
Noa bolheud en noa kènjer mit ballunkes in de handj.
Dan sjtap ich in ’t vleegmesjieen en kom hiej op bezeuk,
En vieer hiej vasteloavend,
Joa dat liekt mich waal èns leuk !!!

Refrein 2x

Teks & Millediej en gezonge doeër: M.J. Mevissen – Hoejkoeër ’t Geet

 

Carnavaslseizoen 2014

Mit de rollator

Couplet 1:
Vieër waere al get auwer
Huuësjte os al krake
Mer vieër zin nog jongk genog
Om veuël plezeer te make
‘t Loope geet get troager
Vieër zin neet mieë zon jonge
Mer ooch doa op hubbe vieër
Natuurlik get gevonge

Refrein:
Mit de rollator, kom ich get later
Ich mot nog sjravele langs de baek doa Aa ge Water
Op al diej sjoeën brugskes same achter-ee
Effe waggele mit de batse en dan lekker naeven-ee
Effe waggele mit de batse … … … en dan lekker naeven-ee

Couplet 2:
Ooch mit de Vasteloavend
Loate vieër os neet kènne
Vieër goan ech neet op de sjtek,
Zoeë vreug wiej alle hènne.
Vieër goan os sjoeën verkleije
Vieër goan os amusere
De rollator roeëd, gael, greun
Loat os noee mer gewaere.

Refrein:

Brugk:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Kom sjaam dich mer neet en sjleet achter-aa, hé luuj nog effe, vieër komme d’r al aa

Refrein:

Teks, millediej en gezonge doeër : Hoejkoeër ’t Geet

 

Carnavaslseizoen 2015

Ich weet ’t neet… (versie 763f)

Couplet 1:
Es kindj how ich vreuger ee perbleem
Mit de vasteloavend woar heibel biej os heem
Eene Zandjhaas es pap en een Meut es mam
Wos ich ech neet woeë ich noee và sjtam

Refrein:
Ich weet ’t neet, ich weet ‘t neet, ich bèn toch neet blöd
Wat bèn ich noee, wat bèn ich noee? Eene Zandjhaas of ’n Meut…
Ich weet ’t neet, ich weet ‘t neet, ich bèn toch neet blöd
Mer es ich ieërlik zègke mot, interesseert ’t mich geen fleut

Couplet 2:
Ich grujde op mit eene krunkel in de kop
Normaal gesjproake vool dat geene op
Mer mit de vasteloavend brèkt dat weer oeet
Veuel ich mich eene miskènde poeet

Couplet 3:
Get auwer dach ich wat mak ’t oeet
Doa moste neet mit zitte, bèn geene kleene poeet
‘t  Geet om vasteloavend, vuuer jieëderee
Plezeer en sjpas hilt de luuj biejee!

Refrein 2x
Ich weet ’t neet, ich weet ‘t neet, ich bèn toch neet blöd
Wat bèn ich noee, wat bèn ich noee? Eene Zandjhaas of ’n Meut…
Ich weet ’t neet, ich weet ‘t neet, ich bèn toch neet blöd
Mer es ich ieërlik zègke mot, interesseert ’t mich geen fleut
Mer es ich ieërlik zègke mot, interesseert ’t mich geen fleut

Teks: Zus Sajovec / Hoejkoeër ‘t Geet
Millediej: Hoejkoeër ‘t Geet

 

 

Hoejkoeër ’t Geet bestaat uit:
Martha van Bergen, Twan Daemen, Toon Dohmen, Boy Goossens, Ben Hendriks, John Imming, Annie Jeurissen, Leo Mevissen, Marie-José Mevissen, Jo Reijnders, Johanna Reubzaet, Ad Thissen († 2011), Jos Thissen, Marij Thissen († 2014), Henk Vaessen en Mathilde Vaessen.